ÚVOD   |   AKTUALITY   |   GALERIE   |   TĚLOCVIČNA   |   KONTAKTY

Zápis dětí do mateřské školy 2. 5. a 3. 5. 2022

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023  se koná ve dnech 2. 5. a 3. 5. 2022.

Zákonní zástupci mohou podat žádost:

 • osobním podáním v kanceláři MŠ Trojanovice 345 do rukou vedoucí učitelky MŠ, v době od 8,00 do 16,00 hodin,
 • vhozením do poštovní schránky mateřské školy Trojanovice 345,
 • prostřednictvím emailu ms@mstrojanovice.cz – pouze s uznávaným elektronickým podpisem,
 • doporučenou poštou,
 • prostřednictvím datové schránky školy: 559kkun.

Důležitá sdělení:

 • Žadatelé podávají pouze jednu žádost o přijetí, platnou pro všechny tři pracoviště MŠ, kde značí, o kterou konkrétní MŠ v Trojanovicích mají zájem. V případě zájmu o více MŠ, uvádějí vedle adres MŠ čísla s pořadím. Jako zmocněnec se na žádosti uvádí jeden ze zákonných zástupců.
 • Zákonní zástupci doloží k Žádosti o přijetí kopii rodného listu dítěte a potvrzení od lékaře o pravidelném očkování dítěte, které MŠ vyžaduje v souladu s § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (potvrzení od lékaře je součástí Žádosti o přijetí – strana číslo 2). Toto potvrzení nebudeme vyžadovat od dětí, pro které bude předškolní vzdělávání povinné ( děti, které dovrší do 1. září 2022 věku 5 let a děti s odkladem školní docházky).
 • O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje ředitelka školy na základě doloženého odborného posudku školského poradenského zařízení.
 • Žádost o přijetí je ke stažení na webových stránkách MŠ mstrojanovice.estranky.cz
 • O přijetí/nepřijetí dítěte rozhodne na základě podané příslušné žádosti a stanovených kritérií ředitelka ZŠ a MŠ během 30 dní od přijetí žádosti. Výsledky budou vyvěšeny na webových stránkách školy a zákonný zástupce bude informován také prostřednictvím e-mailu.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

S účinností od 1. 5. 2022 vydává ředitelka školy tato kritéria, podle kterých budou přijímány děti k pravidelné docházce do mateřské školy v Trojanovicích:

 

Kritérium Počet bodů
1. Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt ve školském obvodu (v obci Trojanovice)

Trvalý pobyt v jiném školském obvodu (v jiné obci)

 

5

0

2. Věk dítěte

– dítě dovrší do 31.8.2022  5 a více let

– dítě dovrší do 31.8.2022  4 roky

– dítě dovrší do 31.8.2022  3 roky

– dítě mladší 3 let

 

 

5

4

3

1

 

 • Žádosti o předškolní vzdělávání budou seřazeny dle výše získaného bodového ohodnocení a to od nejvyššího k nejnižšímu a v tomto pořadí bude rovněž rozhodováno o přijetí nebo nepřijetí dítěte.
 • V případě shodného počtu bodů bude postupováno podle data narození dítěte (starší děti budou mít přednost).

Poznámka: K tomuto zápisu 2. a 3.5.2022 nemohou podávat žádosti cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle paragrafu 33 odst. 1 písmene a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  ( „uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince bude určen jiný termín zápisu v měsíci červnu 2022.

S případnými dotazy se obracejte na vedoucí učitelku MŠ S. Balcárkovou (776 693 081).

V Trojanovicích dne 1.4.2022

Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka školy

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů.